„Být leadrem znamená vést ostatní.
Být dobrým leadrem znamená, že ostatní o jeho vedení stojí.
Že jeho vedení potřebují a hlavně chtějí. “

Dobrého leadra nedělá jeho pozice, postavení ani prohlášení se.

Dobrého leadra definuje schopnost naslouchat, přemýšlet a respektovat. A dále, a to zejména, ochota kdykoliv ze svého piedestalu sestoupit.

Míra toho, jak dobrým leadrem bude, je definována tím, jak dobrým umí být followerem.

Dobrého followera také definuje schopnost naslouchat, přemýšlet a respektovat, ale jeho nejdůležitější schopností je odolat pokušení narušit existující hierarchii, budovat paralelní pyramidu vedení (stínový management) a dělat rozhodnutí za která nenese odpovědnost skutečného leadera (leaderfalse).

Dobrý follower vnímá hierarchii i strukturu s jakou probíhá distribuce odpovědnosti. Umí komunikovat tak, aby leadera ani ostatní followery nezatěžoval věcmi, které může a má rozhodnout sám, ale v klíčové momenty je schopen upozornit leadra, že může nastat kritická chyba. Dobrý follower je schopen převzít iniciativu v synergii s tím jak by postupoval leader.

alternative

Rovnováha mezi těmito proměnnými je klíčem k úspěchu.


alternative

Společnost moderní doby je diferenciována na tolik oborů a specializací, že již není v silách jediného člověka je obsáhnout všechny v kvalitě vyžadující pozice leadra. Moderní doba tedy univerzální lídry nepotřebuje. Budoucnost vyžaduje distribuovaný dynamický leadership, kdy každý je současně leaderem i followerem a jeho pozice je konsenzuálně definována kvalifikací pro aktuální situaci.

Jako příklad můžeme uvést situaci z našeho výsadkového provozu. Primárním leaderem této situace je vedoucí instruktor (řídící seskoků). Sekundárními leadery jsou výsadkový průvodce a instruktoři a terciárním leaderem kapitán letounu. Od momentu kdy výsadková skupina nastoupí do letounu až do okamžiku zahájení vysazovacího manévru se stává primárním leaderem kapitán, sekundárním první důstojník a terciárními výsadkový průvodce a ostatní instruktoři. Jakmile kapitán zahájí vysazovací manévr a první důstojník dá výsadkovému průvodci znamení, hierarchie se skokově mění a primárním leaderem se stává výsadkový průvodce, sekundárními instruktoři a terciárním první důstojník. Pokud kdykoliv v průběhu vysazovacího manévru dojde ke změně podmínek například změna počasí nebo rozkaz řízení letového provozu k zastavení výsadku, dojde k okamžité změně hierarchie a nastavení leadershipu se vrací k předchozí variantě. Jakmile dojde ke společnému výskoku tak se primárními leadery každé skupiny stávají instruktoři a sekundárními více zkušení parašutisté. Pokud ve skupině instruktoři nejsou, tak je hierarchie přirozeně definována podle zkušenosti. To vše platí až do otevření padáku kdy se každý parašutista stává svým vlastním primárním leaderem a to až do momentu přistání, kdy se vše vrací k výchozímu nastavení.

Tento příklad patří ke vzácným situacím, kdy jsou dynamický leadership a jeho měnící se hierarchie všem srozumitelné a zcela přirozeně respektovány. V sázce totiž není nic méně než život každého parašutisty.

Prostřednictvím námi vyvinuté velmi zábavné hry můžeme (i bez seskoků) ve velmi krátké době vycvičit jakýkoliv kolektiv ke schopnosti dynamického leadershipu, kde se všechny rušivé sociální algoritmy zviditelní (leaderfalse, lederfall, mission target lost atd.) a nastaví se zcela nový algoritmus, který umožňuje nový druh kooperativního chování, tzv. spolupráci vyššího řádu.